my composition…

if any body can help me put some notes or music in these words you are welcome…

We believe in things Unseen

Sa paglipas ng mga panahon
Sa pagbabalik ng Panginoon
Nalalapit sa atin ang kaligtasan
Tayo na’t tanggapin ang katuwiran

Atin ng pakasakdalin ang ating mga paggawa
Wala na tayong ibang aalalahanin
Kundi sumunod at tuparin ang kautusan N’ya

Dios na makapangyarihan Ika’y ang aming tanggulan
Tanggapin Mo ang aming nakayanan
Tanging lingkod Mo na sumasamo
‘wag Mong pabayaan mawalan kami ng kaligtasan

Sa aming paglapit Ikaw ang aming sinsamo
At kami’y naniniwala Ika’y nandyan at sasaklolo

Sa aming mga kahirapan
Sa aming mga kagipitan
We beseech you Lord, ’cause we know your there
We beseech you Lord, ’cause we believe
We believe in things unseen, ’cause we believe in things unseen, Oh oh oh
Salamat Po at Ika’y nasa aming piling, Oh oh oh
Thank you Lord for we know that You are there
Thank you Lord for everything that you have done

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s